СПРАВОЧНИК АДВОКАТА

Категории раздела

Организация предприятия [0]
Заявления в суд [0]
Заявления на работу [0]
Ходатайства [0]
Сопроводительные документы [0]
Примеры договоров [0]
Аренда [0]
Примеры характеристик [0]
Как правильно составить [0]
Примеры заполнения [0]
Правила и консультации [0]
Поиск работы [0]
Переписка на предприятии [0]
Делегирование полномочий [0]
Ответственные документы [0]
Разные договоры [0]
Обращения в суд [68]
Обращения к работодателю [71]
Как обратиться в суд [68]
Оформление действий [105]
Шаблоны договоров [71]
Что надо знать арендатору [74]
Образцы рекомендательных писем [68]
Как написать [36]
Что нужно для составления [140]
Адвокат рекомендует [81]
Прием на работу [72]
Деловодство и письма [66]
Поручение и доверенность [49]
Документация юрисконсульта [71]

Наш опрос

Оцените мой сайт
Всего ответов: 277

Статистика


Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

БЕСПЛАТНАЯ ЮРКОНСУЛЬТАЦИЯ

Москва +74999384765, Санкт-Петербург: +78124256482, Общий: +78003332987

Пример иска жалоба ходатайство

Главная » Статьи » Что надо знать арендатору

Договор аренды нежилого помещения магазина образец
договор аренды нежилого помещения магазина образец

Договор аренды нежилого помещения

___ __________________ 200__ р.

_________________________________________________________________

(назва підприємства, організації, установи)

(надалі іменується Наймодавець) в особі __________________________________

_______________________________________________________________________,

з одного боку,

__________________________________________________________________

(назва підприємства, організації, установи)

(надалі іменується Наймач) в особі _______________________________________

_______________________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім`я, по батькові)

що діє на підставі _______________________________________________________,

з другого боку,

уклали цей Договір оренди нежитлового приміщення (надалі іменується Договір) про таке.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Цим Договором регулюються правовідносини пов`язані із передачею Наймодав цем Наймач еві у строкове платне користування задля здійснення Наймачем його статутної діяльності наступного нежитлового приміщення (надалі іменується приміщення, що орендується):

1.1.1. Приміщення, що орендується, становить __________________________.

1.1.2. Адреса: ______________________________________________________.

1.1.3. Загальна площа: _______________________________________________.

1.1.4. Площа підвальних приміщень: __________________________________.

1.1.5. Вартість приміщення, що орендується: ___________________________.

1.1.6. Стан приміщення, що орендується, на момент передачі в орендне користування: ___________.

1.1.7. Недоліки приміщення, що орендується: ___________________________.

1.2. Термін орендного користування за цим Договором визначається з __________________ до ________________.

2. ОБОВ`ЯЗКИ НАЙМОДАВЦЯ

2.1. У 5-денний строк після набуття чинності цим Договором надати приміщення, що орендується, Наймачеві за актом приймання.

2.2. Проводити капітальний ремонт приміщення, що орендується.

2.3. Ліквідовувати наслідки аварій та пошкоджень приміщення, що орендується, окрім тих, які сталися через умисні дії Наймача.

3. ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ НАЙМАЧА

3.1. Утримувати приміщення, що орендується, в порядку, визначеному чинними санітарними та протипожежними нормами, правилами та вимогами.

3.2. Проводити за власний рахунок необхідний поточний ремонт приміщення, що орендується.

3.3. За попередньої письмової згоди Наймодавця у порядку, визначному чинним в Україні законодавством, переобладнувати та переплановувати приміщення, що орендується, пристосовуючи його до своїх потреб щодо здійснення своєї статутної діяльності.

3.4. Повідомляти Наймодавця не пізніше ніж за 2 тижні про звільнення приміщення, що орендується, й здати його за актом здавання у справному стані.

3.5. Здавати приміщення, що орендується, повністю або частково в суборенду третім особам з письмового дозволу Наймодавця.

4. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. За орендне користування приміщенням, що орендується, Наймач виплачує Наймодавцю договірну орендну плату із розрахунку ______________________ грн. за 1 кв. м за рік.

4.2. Експлуатаційні витрати, рахунки за центральне опалення й комунальні послуги оплачуються Наймачем окремо в строк, зазначений в п. 4.1 Договору відповідно до доданого розрахунку, що є невід`ємною частиною цього Договору.

4.3. У разі прострочення сплати орендної плати Наймодавець вправі стягнути з Наймача заборгованість, що виникла, у встановленому чинним в Україні порядку, а також вправі вимагати від Орендаря сплати пені у розмірі ____________________________.

5. ПРОДОВЖЕННЯ І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

5.1. Наймач, що належним чином виконував свої зобов`язання за цим Договором, має переважне право перед іншими особами після спливу строку дії цього Договору укладати на аналогічних умовах новий Договір оренди визначеного в цьому Договорі приміщення.

5.2. Дострокове розірвання цього Договору можливе лише з ініціативи Наймача, окрім наступних випадків, коли назване право надається і Наймодавцю:

а) руйнування приміщення, що орендується, або доведення його до стану, не придатного до експлуатації

б) порушення Наймачем своїх обов`язків за Договором

в) вилучення в установленому чинним в Україні законодавством порядку земельної ділянки, на якій розташоване приміщення, що орендується, для державних або громадських потреб.

6. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ

6.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов`язань за цим Договором.

6.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

6.3. Зміни в цей Договір можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформляється додатковою угодою до цього Договору.

6.4. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід`ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані уповноваженими на те представниками Сторін.

6.5. Усі правовідносини, що виникають у зв`язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного в Україні законодавства.

6.6. Цей Договір складений українською мовою, на __ сторінках у _______ примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І СТОРІН

Договор субаренды нежилого помещения: порядок и образец заполнения

Такой институт гражданского права, как субаренда, имеет широкое распространение в нашей повседневной жизни.

В этой статье мы дадим определение этому термину, рассмотрим все нюансы заключения договора субаренды нежилого помещения, в том числе безвозмездной, а также приведем пример такого документа.

Что такое субаренда

Ее суть заключается в том, что лицо (человек или организация), которое имеет в аренде помещение (либо иное имущество), распоряжается им таким образом, что в свою очередь отдает его в пользование (аренду) иному лицу .

Такое право у арендатора предусмотрено отечественным Гражданским кодексом (конкретно пунктом 2 статьи 615), согласно которой арендованное имущество можно:

 • сдать в субаренду
 • отдать в пользование безвозмездно
 • передать свой статус арендатора другому (так называемый «перенаем»).
 • Участниками таких правоотношений могут быть:

 • любые хозяйствующие лица (организации и предприниматели)
 • каждый человек как частное лицо.
 • Множество вариаций позволило субаренде стать любимым инструментом, который повсеместно используется в коррупционных схемах (особенно если это касается государственного либо муниципального имущества).

  Основные правила субаренды

  Законодатель предусмотрел, что на все перечисленные выше действия арендатор должен иметь письменное согласие собственника имущества (может быть либо в самом договоре аренды, либо в дополнительных протоколах к нему).

  Договор субаренды получил наибольшее применение на практике. Согласно такому договору тот, кто арендовал имущество, предоставляет его за плату субарендатору в пользование (либо владение) на определенное время.

  Здесь есть также два правила:

  1. Срок для субаренды не может быть большим, чем время, на которое распространяются права арендатора на арендованное имущество.
  2. По своему объему права субарендатора не могут превышать объем прав арендатора, указанные в первичном договоре аренды.

  О том, для чего нужен, как и кем заполняется журнал прохождения инструктажа по технике безопасности, можно почитать здесь .

  Заключение договора

  Итак, наше законодательство позволяет (с определенными условиями, перечисленными выше) отдать арендованное помещение в субаренду другому. Инструментом такого правоотношения и будет соответствующий договор.

  Следует иметь в виду, что сдать в субаренду можно как все арендуемое помещение, так и его отдельные части (в жизни распространены случаи, когда предприниматель сдает часть своего арендуемого под магазин помещения в субаренду другим коммерсантам-продавцам товаров).

  По поводу наличия согласия для субаренды собственника помещения нужно указать, что это требование закона необходимо для соблюдения прав последнего, однако прямо запретить такое распоряжение арендованным имуществом собственник не вправе (пункт об этом в договоре аренды является юридически ничтожным).

  Такой договор нужно заключать в письменной форме, а нотариальное заверение поможет максимально обезопасить обе стороны от «внештатных» ситуаций (прежде всего, от мошенничества).

  Еще одно условие – каждый договор субаренды, который заключается на срок свыше года, должен пройти государственную регистрацию. Нельзя сказать, что это требование является «мертворожденным», но на практике его обходят тем, что определяют срок субаренды меньшим временем (например, 11 месяцев).

  Что обязательно нужно включить в договор

  Договор субаренды является производным от договора аренды и мало чем от него отличается. Так, в нем необходимо прописывать:

 • Все характеристики, которые относятся к предмету субаренды:
 • местоположение нежилого помещения (городской адрес)
 • его площадь (в единицах измерения)
 • что оно собой представляет и для чего предназначено (склад, офис и пр.).
 • На какое время помещение передается субарендатору.
 • Сколько, в какое время и в какой форме субарендатор станет за него платить.
 • Применительно к каждой конкретной ситуации стороны могут учесть любые иные факторы, которые потенциально могут возникнуть (к примеру, оговорить вопросы парковочных мест или отдельной охраны части помещения).

  Структурное построение договора

  В этом договоре структуру принято располагать по такому порядку:

  1. Указание на то, в каком месте (по административному делению) заключается договор и в какой календарный день.
  2. Описание того, кто и от чьего имени его заключает, а также на каком основании действует (доверенность, устав и пр.).
  3. Описание того, что является предметом субаренды (какое помещение).
  4. Расписывается, какие конкретно права и обязанности возникнут у сторон договора.
  5. Описывается механизм расчетов между сторонами по этому договору (платежи).
  6. Указывается время действия договора.
  7. Предусматривается, каким образом могут быть изменены условия.
  8. Выбирается способ разрешения споров.
  9. Если стороны обусловили какие-то иные ситуации, то они расписываются как особые условия.
  10. И, наконец, указываются реквизиты (наименование, счета банков, номера в реестрах и пр.) сторон.
  11. Договор увенчивается подписями договаривающихся сторон.

  Скачать образец подобного договора

  Что еще следует иметь в виду

  Субаренда имеет некоторые нюансы:

 • Если стороны арендных отношений прекращают свои правоотношения, то это прекращает и отношения между участниками договора субаренды.
 • Если договор аренды пролонгируется автоматически, то это не означает синхронную пролонгацию и договора субаренды (потребуется заключение нового договора).
 • Если договоры (и аренды, и субаренды) заключены бессрочно, то в таком случае является обязательным предупреждение их участников о прекращении аренды (субаренды) за три месяца.
 • При заключении договора, если есть такая необходимость, следует также обсудить вопрос о том, может ли субарендатор делать улучшения в получаемом помещении, а если да, то на каких условиях (утверждение проекта, компенсация затрат и т.п.).
 • Как правило, стороны «разносят» стоимость субаренды на:
 • цену самой субаренды
 • цену тех услуг, которые необходимы для субарендатора (свет, вода, теплоэнергия, вывоз мусора, охрана, коммуникации и пр.).
 • Приложения к договору

  Среди возможных документов, которые сопутствуют договору субаренды, выделим такие:

 • Правоустанавливающие (подтверждают законность действий того, кто отдает помещение в субаренду – свидетельство о праве собственности, договор аренды и пр.).
 • Полное описание помещения (его состояние, что в нем и пр.).
 • Детальное расписание платежей субарендатора.
 • К такому договору в обязательном порядке прилагаются также такие документы:

 • Акт, который подтверждает действительную передачу помещения «в руки» субарендатора.
 • Дополнительные протоколы, которыми зафиксировано изменение или дополнение условий договора.
 • Протоколы по поводу разногласий между сторонами (например, относительно рабочего состояние инфраструктуры помещения).
 • Это основные правила составления такого вида договоров, следование  которым обеспечит этой сделке законность.

  Сюжет о том, как правильно заключать такой договор

  Видео о соотношении договора аренды и субаренды:

  Договор аренды жилого помещения

  Типовый договор аренды квартиры, разработанный АН «Планета Оболонь» .

  г. Киев Дата

  ФИО владельца квартиры, серия и номер паспорта, кем и когда выдан, проживающий (-ая) по адресу.

  ФИО совладельцев квартиры, серия и номер паспортов, кем и когда выданы, проживающий (-ая) по адресу.

  именуемый (-ая) в дальнейшем - Арендодатель . с одной стороны, и

  ФИО арендатора, серия и номер паспорта, кем и когда выдан, проживающий (-ая) по адресу. (указывается адрес регистрации),

  именуемый (-ая) в дальнейшем - Арендатор . с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор, о нижеследующем:

  1. Предмет Договора

  Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное платное пользование жилое помещение, находящееся по адресу. со всеми неотъемлемыми техническими устройствами (далее - Объект).

  Объект принадлежит Арендодателю на основании (документ, удостоверяющий право собственности) от (дата).

  Объект передается в аренду для проживания Арендатора и членов его семьи в количестве _ человек.

  2. Обязанности сторон

  Стороны договариваются и обязуются соблюдать конфиденциальность отношений и условий данного Договора.

  В течение срока действия Договора аренды не отчуждать данный Объект и не передавать в залог.

  Арендодатель свидетельствует:

  а) в сдаваемом Объекте зарегистрировано (цифра) человек

  б) временно снятых с регистрации (в связи с учебой, работой, лечением, службой в ВС Украины, отбыванием наказания в местах лишения свободы) нет.

  Арендодатель гарантирует, что данный Объект ранее не продан, не отчужден другим способом, в споре, под арестом и под залогом не находится, а также не сдан в аренду другому лицу и претензий со стороны третьих лиц к нему не имеется. За несоответствие приведенных данных действительности ответственность несет Арендодатель.

  Арендатор обязан:

  Принять Объект согласно акту приема-передачи, который является неотъемлемой частью Договора (Приложение 1), в указанный настоящим Договором срок. Проверить в присутствии Арендодателя исправность технических устройств, оборудования и имущества сделав соответствующие отметки в указанном акте.

  Использовать арендованный Объект, технические устройства и имущество на условиях, определенных настоящим Договором, не допуская их порчи или приведения в негодность.

  Своевременно сообщать Арендодателю о неисправностях арендуемого Объекта, технических устройств, оборудования и другого имущества, а также о возникновении необходимости проведения ремонтных работ.

  Своевременно и в полном объеме вносить арендную плату, а также другие платежи, предусмотренные настоящим Договором.

  Не передавать Объект в субаренду и использовать его только по назначению, указанному в п. 1.3 настоящего Договора.

  Содержать Объект в надлежащем состоянии, согласно требований санитарных норм. Исполнять нормативные требования относительно эксплуатации оборудования и коммуникаций как в Объекте, так и в жилом доме в целом, а также соблюдать Правила использования жилых домов и придомовых территорий.

  Соблюдать правила пожарной безопасности, нести материальную ответственность перед Арендодателем за убытки, причиненные пожаром, возникшим по вине Арендатора.

  Возместить все убытки Арендодателя и третьих лиц, возникшие по вине Арендатора.

  Любые изменения в конструкции и планировке Объекта, переустройство каких-либо коммуникаций проводить только с письменного согласия Арендодателя.

  Не заводить домашних животных без согласия Арендодателя.

  Обеспечивать доступ Арендодателя в Объект по предварительному уведомлению Арендатора.

  По окончанию срока действия настоящего Договора освободить и сдать Объект и имущество Арендодателю в исправном состоянии с учетом нормального физического износа согласно акту сдачи жилого помещения (Приложение 2 Договора).

  Образец - Договор аренды жилого помещения

  Договор аренды жилого помещения

  г. Москва ___ __________ 200 __ г.

  Дирекция единого заказчика, действующая на основании ________________

  в лице _______________________________________________________________

  (ф.,и.,о. занимаемая должность)

  1. Предмет договора

  1.1. На основании __________________________________________________

  (постановление правительства Москвы, выписка из решения органа

  _____________________________________________________________________

  исполнительной власти ___ __________ 199 __ г. № ________)

  Арендодатель сдает, а Арендатор принимает в срочное возмездное владение и (или)

  пользование дом, квартиру (квартиры) (далее - жилое помещение (жилые помещения)),

  относящиеся к государственной или муниципальной собственности, расположенные по адресу:

  город _______________________, административный округ (муниципальный район)

  __________________________________, дом № __________, квартира(ы) № __________, по

  1.2. Техническое состояние жилого помещения, его местонахождение, инвентаризационная

  стоимость, степень износа и характеристики жилого помещения изложены в техническом

  2.1. Арендодатель обязан:

  2.1.1. В месячный срок после подписания договора предоставить указанное в п. 1.1 жилое

  помещение Арендатору (приложение).

  2.1.4. В случае аварий немедленно принимать все необходимые меры к их устранению.

  2.1.5. Содержать места общего пользования, инженерного оборудования и придомовой

  территории дома, в состав которого входит арендуемое жилое помещение, и обеспечивать

  Арендатора необходимыми жилищно-коммунальными и прочими услугами.

  2.2. Арендатор обязан:

  2.2.1. Использовать помещение по назначению, указанному в п. 1.1 настоящего договора, для

  проживания граждан.

  2.2.2. Содержать помещение в технически исправном и надлежащем санитарном состоянии.

  2.2.3. Не производить перепланировок и переоборудования без письменного разрешения

  Арендодателя и межведомственной комиссии административного округа.

  2.2.4. Своевременно производить за свой счет текущий ремонт арендуемого жилого

  помещения. Обеспечивать Арендодателю и организациям, осуществляющим ремонт и

  эксплуатацию жилого дома, беспрепятственный доступ в арендованное помещение для осмотра

  его технического состояния.

  2.2.5. В случае освобождения Арендатором помещения до истечения срока аренды или в

  связи с окончанием срока договора он обязан оплатить Арендодателю стоимость не

  произведенного им и входящего в его обязанности ремонта помещений или произвести его за

  свой счет, а также оплатить задолженность по всем дополнительным обязательствам, о которых

  он был извещен заранее. Арендатор обязан сдать жилое помещение в исправном состоянии.

  2.2.6. При сдаче жилого помещения как в целом, так и частично с соблюдением требований

  (пп. 2.2.1 - 2.2.5) по договору субаренды согласовать договор с Арендодателем.

  2.2.7. В установленные настоящим договором сроки вносить арендную плату.

  2.2.8. Своевременно вносить платежи за коммунальные и прочие услуги на расчетный счет

  Арендодателя, а также принимать долевое участие в расходах по содержанию дома и

  придомовой территории.

  2.2.9. По истечении срока договора, а также при досрочном его прекращении передать

  Арендодателю арендуемое помещение с улучшениями, составляющими принадлежность жилого

  помещения и неотделимыми без вреда для конструкций жилого помещения, если эти изменения

  произведены в нарушение п. 2.2.3.

  Произведенные Арендатором с письменного согласия Арендодателя улучшения за

  собственные средства Арендатора подлежат возмещению Арендодателем по их сметной

  стоимости в ценах, действующих на момент производства работ, если иное не было

  предусмотрено при согласовании разрешения на улучшение.

  3. Размер арендной платы и расчеты по договору

  3.1. За указанное в п. 1.1 договора жилое помещение Арендатор вносит арендную плату за

  пользование им ежемесячно в размере ________ тысяч ________ рублей не позднее 5-го числа

  текущего месяца на расчетный счет Арендодателя (р/с ______________________) .

  3.2. Арендатор оплачивает Арендодателю услуги по содержанию и эксплуатации дома, его

  инженерных сетей и придомовой территории в размере фактической стоимости затрат, а также

  коммунальные и прочие услуги по платежному поручению 5-го числа текущего месяца на

  расчетный счет Арендодателя (р/с _____________) .

  3.3. Разница по перерасчету доплачивается Арендатором при очередном взносе платежей.

  Перерасчет производится исходя из требований действующих нормативных актов.

  4. Ответственность сторон

  4.1. За непредоставление в месячный срок по вине Арендодателя помещений он уплачивает

  Арендатору 0,5% суммы годовой арендной платы за каждый день просрочки, начисляемой с

  первого дня следующего после истечения месяца.

  4.2. При неуплате Арендатором арендной платы, коммунальных и прочих платежей в

  установленные договором сроки начисляется пеня в размере 1% с просроченной суммы за

  каждый день просрочки.

  4.3. Начисление пени, установленной настоящим договором, не освобождает стороны от

  выполнения лежащих на них обязательств и устранения нарушений.

  4.4. При нарушении Правил пользования жилым помещением и придомовой территорией в

  соответствии с действующим законодательством Арендатор обязан возместить Арендодателю

  возникшие при этом убытки в установленном законом порядке.

  4.5. Ликвидация последствий аварий, происшедших по вине Арендатора, производится

  силами Арендодателя с последующей компенсацией Арендатором.

  4.6. Споры, возникающие при исполнении договора, рассматриваются в соответствии с

  5.2.3. Если Арендатор не внес платежи, указанные в пп. 2.2.7, 2.2.8, в течение шести

  месяцев.

  5.2.4. Если предприятие-Арендатор ликвидируется.

  5.2.5. Если Арендатор систематически нарушает обязательства по договору.

  5.3. Договор аренды может быть расторгнут по требованию Арендатора:

  5.3.1. Если жилое помещение окажется в силу обстоятельств в состоянии, не пригодном для

  использования по назначению, но не по вине Арендатора. При этом Арендодатель обязан в

  течение 3 месяцев заключить с Арендатором договор аренды на иное жилое помещение либо по

  желанию Арендатора расторгнуть настоящий договор.

  5.3.2. Возобновление расторгнутого договора не производится.

  Риск случайной гибели жилого помещения, предоставленного в аренду, лежит на

  Арендодателе в соответствии с действующим законодательством.

  7. Прочие условия

  7.1. Все изменения, дополнения к настоящему договору действительны, если они изложены в

  письменной форме и подписаны обеими сторонами.

  Источники: 1c77.com.ua, znaydelo.ru, domik.ua, law34.ru

  Категория: Что надо знать арендатору | Добавил: cintam (14.06.2015)
  Просмотров: 738 | Рейтинг: 0.0/0
  Всего комментариев: 0
  avatar

  Вход на сайт

  Поиск